Po raz pierwszy od kilku miesięcy egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC) odbędzie się Warszawie. Przeprowadzony zostanie w warszawskiej Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20, 19 marca o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie w terminie nie krótszym niż 14 dni kompletu dokumentów do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej:

  • wniosek o wystawienie świadectwa
  • dowód wpłaty 145 zł na konto: NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
    Tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa MOR
  • 2 zdjęcia opisane na odwrocie

Na adres:

Pani Ewa Filc

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej

ul. Kielecka 103

81 – 650 Gdynia

Pytania egzaminacyjne wybierane są z bazy dostępnej na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.